Licence, regulace a profesionální členství

Jako silný zástance transparentnosti pro naše klientské finanční prostředky splňujeme nejvyšší standardy bezpečnosti. Z tohoto důvodu jsou všechny klientské fondy pojištěny ve významných mezinárodních bankách a jsou plně odděleny od vlastních prostředků společnosti.

Financial Conduct Authority (FCA)

FxPro UK Limited je autorizováno a regulováno Financial Conduct Authority (registration number 509956). FCA je přední, nezávislá, nestátní instituce, která získává statutární moc bristským Zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000. Mezi kompetence FCA patří: ochrana spotřebitelů, zlepšování úrovně integrity finančního systému a podpora hospodářské soutěže při zohlednění zájmů spotřebitelů.

Kompenzační schéma finančních služeb

FxPro UK Limited je členem finančního kompenzačního systému (FSCS). FSCS vstoupil v platnost po Zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 a vztahuje se na zákazníky firem poskytujících finanční služby ve Velké Británii v případě, že se tyto společnosti nebudou moci vypořádat jakékoli nároky vůči nim. Systém pojistí vklady zákazníků až do výše 85 000 GBP na klienta. Další informace najdete na www.fscs.org.uk.

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd je autorizován a regulován Cyprus Securities and Exchange Commission(licence number 078/07), dozorovým a regulačním úřadem pro firmy investičních služeb na Kypru. CySEC se =učastní European Securities and Markets Authority (ESMA) Board of Supervisors.

FxPro je držitelem přeshraniční licence CySEC, která opravňuje k poskytování investičních a doplňkových služeb. Řídí se předpisy EU a místními předpisy, jako je směrnice o evropských trzích s finančními nástroji (MIFID II) a kyperský zákon o investičních službách a činnostech a regulované trhy z roku 2017, zákon 87 (I) / 2017.

Komenzační fond pro investory

FxPro Financial Services Limited je členem kompenzačního fondu pro investory (ICF). Cílem ICF je zajistit jakékoli nároky krytých klientů vůči členům ICF a nahradit krytým klientům jakékoli nároky vzniklé v důsledku selhání člena ICF při plnění svým povinností, ať už tato povinnost vyplývá z právních předpisů, dohody s klienty nebo z provinění ze strany člena fondu.

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

FxPro Finanial Services Limited je autoruzováno a regulováno South Africa Financial Sector Conduct Authority ( autorizační číslo 45052). FSCA je nezávislý dozorový a regulační úřad pro nebankovní služby v Jižní Africe.

Securities Commission of The Bahamas (SCB)

FxPro Global Markets Limited je autorizováno a regulováno Securities Commission of The Bahamas (č. licence SIA-F184).

eu
MIFID II

Směrnice MIFID II 2014/65/EU vešla v platnost 1. ledna 2018, aby posílila ochranu investorů, zlepšila fungování finančních trhů a učinila je efektivnějšími, odolnějšími a transparentnějšími. Směrnice byla přijata na Kypru prostřednictvím kyperského zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2017 (zákon 87 (I) / 2017).

Klíčovými cíli směrnice Evropské unie o trzích finančních nástrojů (MiFID II) je: zlepšit úroveň efektivity, zvýšit finanční transparentnost, podpořit hospodářskou soutěž a účinně chránit spotřebitele. Směrnice MiFID II rovněž umožňuje investičním společnostem poskytovat investiční a doplňkové služby na území jiného členského státu nebo třetí země za předpokladu, že tyto služby podléhají povolení investiční společnosti.

Snižování rizik protistrany

FxPro spolupracuje s několika významnými bankovními institucemi. Prostředky klientů jsou vedeny v bankách, jako jsou Barclays Bank PLC, Julius Baer a Royal Bank of Scotland. Interní limity zajišťují diverzifikaci klientských prostředků mezi bankami a úvěrové riziko je pravidelně sledováno. Prostředky klientů jsou vedeny pouze v jurisdikcích, kde je segregace prostředků klientů podporována místním právním rámcem.

Ochrana zůstatku

FxPro nabízí ochranu záporného zůstatku všem klientům v rámci klientské smlouvy, za předpokladu, že s ní není manipulováno a je přijímána v dobré víře. Zavázali jsme se přísně dodržovat zásady zajišťující, aby klienti nikdy neztratili více, než je jejich celkový vklad.

Ochrana klientských fondů

Jako regulovaná entita, dodržuje FxPro tyto požadavky spojené s klientskými fondy:

Oddělení fondů

Všechny klientské prostředky uložené u FxPro jsou plně odděleny od vlastních zdrojů společnosti a jsou vedeny na samostatných bankovních účtech. Tím je zajištěno, že prostředky patřící klientům nemohou být použity k žádnému jinému účelu. Naše finanční zprávy jsou auditovány PWC, předním světovým finančním auditorem, který zajišťuje, že naše operace jsou prováděny na nejvyšší možné úrovni.

Ochrana investora

FxPro UK Limited je členem finančního kompenzačního systému (FSCS) a FxPro Financial Services Limited je členem kompenzačního fondu pro investory (ICF). Způsobilost závisí na stavu a povaze nároku. Další podrobnosti naleznete v naší právní dokumentaci a zásadách pro odškodnění.

FxPro’s online trading platforms have been selected for their reliability, security and speed. By combining what we believe to be the industry's best trading platforms with our client centric business model, we offer our traders the opportunity to benefit from rapid execution and professional trading conditions in an environment of fairness and transparency.
Začněte obchodovat teď neboTry Demo Account